ஆகுதி ஒருங்கிணைக்கும் முதல் சிறுகதை தொகுப்புகள் பற்றிய உரையாடல் நிகழ்வு அழைப்பிதழ். இவ்விழாவில் உரையாற்றவிருக்கும் ஒவ்வொருவரும் இலக்கியத்தை தமது வாழ்வின் அங்கமாக கொண்ட இளம் வாசகர்கள். அவர்களுக்கு எனது வாழ்த்தும் அன்பும்.

Loading
Back To Top