எழுத்தாளர் எஸ்.ராமகிருஷ்ணன் அவர்கள் “ஃப்ரன்ஸ் காஃப்கா: வாழ்வும் எழுத்தும்” என்ற தலைப்பில் ஆற்றிய மிகச் சிறந்த உரை. ஏற்கனவே அவரின் உருமாற்றம், விசாரணை ஆகிய நூல்களைப் படித்திருந்த போதும், இந்த உரைக்குப் பின்பாக வாசித்தால் இன்னொரு  காஃப்காவை புரிந்து கொள்ள முடியுமென நினைக்கிறேன். வாய்ப்புள்ளோர் காண்க.

Loading
Back To Top